Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Reklamačný poriadok

obchodných spoločnosti skupiny FinSta Real,  Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava

 

 1. Spoločnosťou sa rozumie ktorákoľvek z obchodných spoločností:
 • FinSta Real, s. r. o., so sídlom: Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava, IČO: 53 261 275, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 148575 /B,  
 • FinSta Real Levice, s. r. o., so sídlom: Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava, IČO: 53 265 297, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 148743 /B,
 • FinSta Real Trnava, s. r. o., so sídlom: Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava, IČO: 53 265 068, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 148060/B,

predmetom podnikania ktorých je okrem iných sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť).

 1. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej spoločnosť poskytuje svoje služby na základe vyššie uvedeného predmetu podnikania.
 2. Ak klient usúdi, že služby poskytované spoločnosťou sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť výhradu / výhrady (ďalej len „reklamácia/reklamácie“) nasledovnou formou:
 1. poštou na adresu: Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
 2. elektronicky na adrese: office@finstareal.sk
 3. telefonicky na čísle: +421 911 099 212 Spoločnosť a klient sa v prípade telefonického kontaktu dohodnú na ďalšom postupe ohľadne podania a spísania reklamácie, postupu pri jej riešení atď..
 1. Spoločnosť spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol v listinnej forme. Rovnopis alebo kópiu reklamačného poriadku si ponecháva aj klient podávajúci reklamáciu.
 2. V prípade písomnej reklamácie je klient povinný reklamáciu opatriť vlastnoručným podpisom a je povinný ju spísať určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom dokázať - preukázať, najmä predložením právne relevantných dokladov preukazujúcich tvrdené skutočnosti. Klient má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením opodstatnenej reklamácie. Klient je ďalej v tejto reklamácii povinný uviesť aj práva, ktoré týmto spôsobom voči spoločnosti uplatňuje a ktoré nie je oprávnený neskôr meniť bez súhlasu spoločnosti.
 3. Spoločnosť klientovi podávajúcemu reklamáciu, potvrdí prijatie reklamácie.
 4. Spoločnosť preskúma opodstatnenosť reklamácie a uzná ju ako oprávnenú, alebo neoprávnenú.
 5. Klient je povinný spoločnosti poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na objasnenie reklamovanej skutočnosti.
 6. Vybavenie reklamácie sa uskutoční ihneď, prípadne v odôvodnených prípadoch do 3 dní. Ak to nie je možné, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu reklamovanej služby, klient je o vybavení reklamácie upovedomený najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 7. Pokiaľ spoločnosť uzná reklamáciu za oprávnenú, poskytne klientovi náhradu vo forme zľavy na reklamovanú službu alebo iné plnenie.
 8. Neuznané reklamácie oprávňujú klienta na podanie žiadosti o opätovné preskúmanie oprávnenosti reklamácie do rúk konateľa spoločnosti, ktorý reklamáciu znovu posúdi a svoje rozhodnutie oznámi klientovi. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené mimosúdnou cestou, alternatívnym riešením sporov podľa príslušných ustanovení zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je príslušný vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky.
 9. Na základe zistení vyplývajúcich z reklamačných protokolov vyvodzuje spoločnosť dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií. Za vady služieb nemožno považovať vady spôsobené samotnými okolnosťami vyššej moci – napr. povodeň, snehová kalamita, víchrica, krupobitie, poškodenie bleskom, vrátane prerušenia dodávok elektrickej energie alebo vody.
 10. Ostatné právne vzťahy medzi spoločnosťou a klientom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretých medzi spoločnosťou a klientom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
 11. Spoločnosť je oprávnená z dôvodu zmien vo svojej obchodnej politike alebo zmien právnych predpisov na území Slovenskej republiky, alebo na základe vývoja právneho alebo podnikateľského prostredia, alebo v záujme bezpečného fungovania informačného systému, alebo minimalizácie rizika, tento Reklamačný poriadok kedykoľvek meniť, alebo dopĺňať.
 12. Spoločnosť spracováva osobné údaje v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“). Na zabezpečenie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ spoločnosť prijala primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobrala do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jej informačných systémov. Spoločnosť bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.
 13. Spoločnosť určí zverejnením, alebo vo svojich prevádzkach, alebo na svojej internetovej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku.
 14. Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01.01.2021.

 

Reklamačný formulár

 

Dátum podania reklamácie: .........................

Údaje o maklérovi, ku ktorému sa reklamácia vzťahuje:.............................................................

Typ transakcie, ktorá bola zrealizovaná:  □ predaj □ prenájom □ kúpa

Špecifikácia nehnuteľnosti: .......................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

Údaje o osobe, ktorá podáva reklamáciu (meno, priezvisko, adresa, kontakt, email):

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Vecný obsah reklamácie (vyplňuje osoba, ktorá podáva reklamáciu). Špecifikujte tiež namietané pochybenie v konaní makléra alebo samotnej realitnej kancelárie.

................................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................

Osoba, ktorá podáva reklamáciu, ako dotknutá osoba týmto v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOOÚ“) udeľuje spoločnosti svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu osobných údajov uvedených v tejto reklamácii, na účel vybavenia reklamácie počas doby 3 mesiacov po vybavení reklamácie.

Osoba, ktorá podáva reklamáciu, má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Práva osoby, ktorá podáva reklamáciu, ako dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti spoločnosti ako prevádzkovateľa vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ.

Osoba, ktorá podáva reklamáciu potvrdzuje podpísaním tejto preklamácie, že spoločnosť splnila svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ.

 

 

 

 

 

V.........................,dňa .........................                   ......................................................................       

                                                                                         Podpis osoby, ktorá podáva reklamáciu

 


Reklamačný poriadok (28.33 kB)  Otvoriť Stiahnuť